Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

I Skåde Højbjerg Dagtilbud er dit barn, dets trivsel og udvikling afgørende i det pædagogiske arbejde.

På legepladsen
 • Læs op

Indhold

  Skåde Højbjerg Dagtilbuds intention er at skabe meningsfulde læringsmiljøer, der sikrer alle børn trivsel, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde med børnene tager udgangspunkt i arbejdet med den Styrkede læreplan, Stærkere Lærings Fællesskaber og B&U politikken
  I Dagtilbuddet tilbyder vi børnene det allerbedste og gode børneliv. Vores læringsmiljøer har fokus på at skabe de mest optimale rammer såvel fysiske som mentale rum for læring, udvikling og trivsel. Vores mål er at give børnene kompetencer til at kunne mestre livet.
  Læringsmiljøer skal være til stede hele dagen og skal være fleksible ift. børnegruppers størrelse, alder og det enkelte barns behov. Vi arbejder med en reflekteret praksis; hermed styrkes personalets faglige dømmekraft, så de kan justere eller gøre mere af det, der allerede fungerer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskaberne. Vi har fokus på at rammesætte, organisere og skabe struktur i vores praksis således at børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig gennem de daglige rutiner samt såvel de spontane som planlagte aktiviteter som udspringer af de pædagogiske læreplaner.


  Den professionelle tilgang til vores praksis, er at barndommen har værdi i sig selv, at vi har positive forventninger til barnet og hinanden, at barnets initiativer skal anerkendes. Læringsmiljøer er ligeledes kendetegnet ved at være en vekselvirkning mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter. Alle vores børn oplever positive, engagerede og nærværende voksne.

  Vi arbejder med at få børns stemmer frem ved at være nysgerrige på det, børnene tænker, oplever og føler. Vi har blik for børns intentioner og hjælper dem til at sætte ord på egne handlinger og på det, der rører sig i dem. Herudover har vi et ønske om, at alle børn kommer til orde, og det kræver at vi nu og her og fremadrettet øger vores fælles opmærksomhed på, at give alle børn en stemme i dagligdagen. Vi giver børnene medbestemmelse og får deres perspektiver anvendt i det daglige, når vi skaber rum og plads til det børneinitierede og når vi følger børnenes egne spor

  Det er vores ansvar at alle børn oplever sig som værdsatte og betydningsfulde aktører ind i et fællesskab. Derfor skal vi som personale sørge for at etablere fællesskaber for alle børn, hvor det er muligt at indgå i både kendte og nye relationer på tværs af alder, køn, udviklingsniveau og kultur.
  • Det gør vi ved at skabe tydelige rammer
  • Ved at være deltagende og engageret i børnenes leg
  • Ved at arbejde med relationer børnene imellem

  Personalet har løbene opmærksomhed på og dialog om rummenes funktioner og anvendelsesmuligheder. Der tages udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov for at være sammen i større elle mindre fællesskaber. Der skal være muligheder for både de stille lege og de mere fysiske leg. Sådan at alle børns behov kan tilgodeses.Rummene skal samtidig være så fleksible, at både de børneinitierede og voksenorganiserede lege/aktiviteter kan udfolde sig til gavn for børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling. Indretningen, ude som inde, skal tydeligt afspejle børnenes behov og mulighed for såvel fordybelse som bevægelse. Børnene skal præsenteres for forskellige materialer og legeredskaber, som så vidt det er muligt skal være tilgængelige og synlige, sådan at børnenes nysgerrighed og fantasi stimuleres og deres lyst til at udforske understøttes.

  I Skåde/Højbjerg Dagtilbud arbejder vi fokuseret og målrettet med indsatser omkring børn og familier i udsatte positioner. Vi anerkender at børn er forskellige og arbejder ud fra et resursesyn, hvor vi har fokus på at fremhæve og synliggøre barnets styrker og kompetencer – og støtte det i at bringe disse i spil, så det oplever mestring og succes.

  Sidst opdateret: 10. april 2024